Statut i Program Wychowawczo – Profilaktyczny SP42

Rok szkolny 2017/2018

STATUT SP 42 od 1.12.2017

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
Rozdział II. Cele i zadania szkoły.
Rozdział III. Organy szkoły.
Rozdział IV. Organizacja szkoły.
Rozdział V. Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów a także tryb zgłaszania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
Rozdział VI. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznawanej nagrody.
Rozdział VII. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.
Rozdział VIII. Rodzice uczniów.
Rozdział IX. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją.
Rozdział X. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
Rozdział XI. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Rozdział XII. Współpraca z innymi instytucjami na rzecz oświaty.
Rozdział XIII. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
Rozdział XIV. Tradycje szkolne.
Rozdział XV. Ceremoniał szkolny.
Rozdział XVI. Postanowienia końcowe.

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SP 42

I. Strona tytułowa.
II. Podstawa prawna.
III. Wprowadzenie do programu.
IV. Treści wychowawczo profilaktyczne z klasach I – III.
V. Treści wychowawczo – profilaktyczne w klasch IV – VII.
VI. Zakończenie.