KONKURS PLASTYCZNY „UROKI ZIMOWYCH ZABAW”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci ze spejalnymi potrzebami edukacyjnymi „Uroki zimowych zabaw”. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku.

 

 

 

Warunki uczestnictwa:

1. Do uczestnictwa w konkursie Organizator zaprasza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z gdańskich szkół podstawowych.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas 0-I,

– uczniowie klas II-III.

3. Prace powinny być wykonane dowolną technika płaską, maksymalny format prac – A3.

4. Nadesłane przez placówki prace konkursowe muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez  uczniów i nie mogą być pracami wcześniej publikowanymi.

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Złożenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi konkursu, prace nie będą zwracane autorom.

7. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie następującymi informacjami:

– imię i nazwisko autora, jego wiek i klasa, do której uczęszcza,

– nazwa i adres szkoły, adres e-mail.

8. Do każdej pracy powinna być dołączona Karta Zgłoszenia do konkursu, zgoda rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika na udział w konkursie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jego i jego dziecka oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Organizatora w celu informowania o wynikach konkursu i jego promocji (zał. nr 1).

9. Prace należy złożyć u wychowawcy klasy do dnia 15 marca 2019 roku.

Zapraszamy !!!

Załącznik nr 1