Bąbel Gdański Plus

Uczniowie klas I -III biorą aktywny udział w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych Gdańskie Szkoły Podstawowe” w module matematycznym pod nazwą „Bąbel Gdański Plus”.

Uczestnicy  mają możliwość rozwijania kompetencji matematycznych. Na zaję­ciach pra­cu­je­my z zesta­wa­mi kloc­ków LEGO. Uczy­my się mate­ma­ty­ki i roz­wi­ja­my swo­je umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia oraz super się bawi­my. Rozwiązujemy zadania tekstowe, przedstawiamy dane oraz rozwijajmy umiejętności w różnych dziedzinach matematyki.

Prowadzące: W. Gabryel, M. Golińczak – Wabia, E. Knapik, B. Majewska, K. Michałowska, L. Niewiadomska, M. Szymańska, M. Woźniak.

link do fotorelacji